Championat der Berber und Araber-Berberpferde 

1. Araber-Berber-/Berber-Stuten, 3-4 jährig

Quitara

Berberstute

geb. 2004

Vater:    Itaro (F)

Mutter:  Valia (F)


GN 15,36


Darb At Tabbana

Berberstute

geb. 2004

Vater:    Tarek (D)

Mutter:  Varashi (D)


GN 15,332. Araber-Berber-/Berber-Stuten, -Hengste bis 2jährig

Emira vom Königshof

Araber-Berberstute (38,28 %)

geb. 2005

Vater:    Harrid (F)

Mutter:  Kassy (F)


GN 15,53


Fatano

Araber-Berberhengst (31,25 %)

geb. 2006

Vater:    T-Namour (D)

Mutter:  Varashi (D)


GN 15,26


Fadill

Berberhengst

geb. 2006

Vater:    Vharib (F)

Mutter:  Ohlala (D)


GN 15,23. Araber-Berber-Stuten, ab 5jährig

Naema Al Mansour

Araber-Berberstute (25 % AV)

geb. 2001

Vater:    Cheick (F)

Mutter:  Daphne (F)


GN 15,86


Monce d´Abre Mort

Araber-Berberstute (50 % AV)

geb. 2000

Vater:    Asba (F)

Mutter:  Bronce (F)

 

GN 14,004. Berber-Stuten, ab 5jährig

Moraya d´Abre Mort

Berberstute

geb. 2000

Vater:    Quati (F)

Mutter:  Soraya (F)

 

GN 16,6


Ohlala

Berberstute

geb. 2002

Vater:    Quati (F)

Mutter:  Valia (F)


GN 15,06


Nefsia al Mansour

Berberstute

geb. 2001

Vater:    Naroui (DZ)

Mutter:  Gazel du Montbrun (F)


GN 14,935. Berber-Deckhengste

Yusafir

Berberhengst

geb. 1999

Vater:    Al Farabi (F)

Mutter:  Falbala des Aures (F)


GN 16,22


Vharib

Berberhengst

geb. 1999

Vater:    Lortasse (DZ)

Mutter:  Kahida (DZ)


GN 16,11


Forband des Aures

Berberhengst

geb. 1993

Vater:    Quito (F)

Mutter:  Fakra (TN)


GN 15,77


Jobart de Champfeu

Berberhengst

geb. 1997

Vater:    Noudjoum el Sama (DZ)

Mutter:  Jahra (TN)


GN 15,776. Berber-Hengste

Panchir

Berberhengst

geb. 2003

Vater:    Naroui (DZ)

Mutter:  Jeedah (F)


GN 15,6


Chakir al Ayur

Berberhengst

geb. 2003

Vater:    Hadés al Shatane (F)

Mutter:  Sharizah (D)


GN 15,27. Araber-Berber-Deckhengste

Harrid

Araber-Berberhengst (26,56 % AV)

geb. 1995

Vater:    Hakem (DZ)

Mutter:  Dahiga (F)

 

GN 16,53


Impossible

Araber-Berberhengst (25 % AV)

geb. 1997

Vater:    Oussam (M)

Mutter:  Rafrarut (M)

 

GN 16,53


Goumai

Araber-Berberhengst (67,31 % AV)

geb. 1995

Vater:    El Jamil (M)

Mutter:  Bassa (M)


GN 15,6


Guerrouane

Araber- Berberhengst (50 % AV)

geb. 1995

Vater:    o.I. (M)

Mutter:  o.I. (M)


GN 15,46